CLOSE

«Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της Δράσης «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

 

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.
β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
γ) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.
ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
στ)Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

 

Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν:

Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα ,που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Θα αξιολογηθούν κριτήρια όπως:

 • Ωριμότητα Σχεδίου
 • Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 • Βιωσιμότητα της επένδυσης
 • Επιλεξιμότητα επένδυσης

 

Στα πλαίσια της Δράσης χρηματοδοτούνται ενδεικτικά :

 • Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών)
 • Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:
  • α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
  • β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
  • γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
  • δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επιχειρηματικό σχέδιο ανέρχονται από 500.000€ έως 1.000.000€, ενώ τα ποσοστά της έντασης της ενίσχυσης κυμαίνονται από 40%-75% ανάλογα της Περιφέρειας που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80% για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών.

Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.000€ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων : 31/10/2022 – 30/12/2022

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση