CLOSE

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας : Πρόσκληση των τραπεζών για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω δανείων

Ξεκίνησε η πρόσκληση υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από τις εμπορικές τράπεζες, μέσω των δανείων που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται η Δανειακή διευκόλυνση, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ­(ΤΑΑ) για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που εμπίπτουν στην περίμετρο επιλέξιμων επενδύσεων του Ταμείου. Η διάθεση των δανείων θα γίνει μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού με τη σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου και των εμπορικών τραπεζών.

 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ­(ΤΑΑ) που προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους εξής θεμετικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» :

α) ψηφιακός μετασχηματισμός

β) πράσινη μετάβαση

γ) εξωστρέφεια

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

ε) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής.

Δυνητικός Δικαιούχος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση, και δεν αποτελεί:

  • πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας
  • πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 (L 254)
  • πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει
  • πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη «Δημόσια Δήλωση» (Public Statement) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) όπως εκάστοτε ισχύει δηλ. χώρες ή δικαιοδοσίες με τόσο σοβαρές στρατηγικές ελλείψεις, όπου η FATF καλεί τα μέλη και τα μη μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα ή για το οποίο η FATF καλεί τα μέλη της να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας
  • πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη δήλωση «Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process», όπως εκάστοτε ισχύει (δηλ. κράτος ή δικαιοδοσία με στρατηγικές αδυναμίες στα μέτρα τους για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) αλλά τα οποία έχουν δεσμευτεί σε ανάπτυξη σχεδίου δράσης με την FATF).

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, ως δικαιούμενος νοείται:

i) κάθε ιδιωτική επιχείρηση

ii) κάθε επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου

iii) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της που έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο

 

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει:

α) να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία

β) να περιλαμβάνουν δράσεις που εμπίπτουν στις επιλέξιμες

γ) να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

α. Αγορά γηπέδων (αποσβέσεις / μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων.

β. Αγορά / κατασκευή και χρήση κτηρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις).

γ. Αγορά / κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις).

δ. Αγορά και χρήση οχημάτων  (αποσβέσεις / μισθώσεις).

ε. Αγορά / κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).

ζ. Μετακινήσεις / εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

 

Προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις

Η Τράπεζα αξιολογεί ως προς την βιωσιμότητα και την κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία υποβάλλονται αιτήματα παροχής Δανείων ΤΑΑ και Δανείων Συγχρηματοδότησης και αποφασίζει για την χρηματοδότηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων κατόπιν και του ελέγχου του Ανεξάρτητου Αξιολογητή, όπως αυτός θα αποτυπώνεται στην σχετική του έκθεση.

H μέγιστη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ ορίζεται στο 50% της αξίας του έργου ενώ η συμμετοχή των τραπεζών ορίζεται τουλάχιστον στο 30% («Δάνειο Συγχρηματοδότησης») καθώς και του Τελικού Αποδέκτη («Ίδια Συμμετοχή») τουλάχιστον στο 20%. Το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των δανείων ανέρχεται σε 0,35% (σταθερό).

Τα δάνεια θα δοθούν μέσω του Τραπεζικού Συστήματος χωρίς κρατικές εγγυήσεις. Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΤΑΑ για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026.

Υπενθυμίζεται πως, προς το παρόν, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και δύο διεθνείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση