Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

iNNOVact

Οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και επικεντρώνονται στην ξεκάθαρη διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος του οργανισμού σας, στον εντοπισμό των αναγκών, τον καθορισμό των αναπτυξιακών στόχων και στη δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων και διαδικασιών για την επίτευξη τους.

Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία σε επίπεδο τεχνολογικό, γεωγραφικό, επιστημονικό κ.α., είτε αυτή αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ή τις διαδικασίες του οργανισμού σας. Τέλος σας καθοδηγούμε στον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων (Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, Crowdfunding, Venture Capitals, Angel Investors κ.α.) και στη προσέλκυση των απαραίτητων κεφαλαίων για την υλοποίηση του στρατηγικού σας πλάνου.iNNOVact
Στρατηγική Πωλήσεων

H iNNOVact εντοπίζει και αναπτύσσει την καταλληλότερη Στρατηγική Ανάπτυξης Πωλήσεων για την επιχείρησή σας. Η στρατηγική αυτή αποτελεί την κατευθυντήρια...

iNNOVact
Στρατηγικό Πλάνο Marketing

H iNNOVact ερεύνα και αναλύει το τμήμα της αγοράς στο οποίο στοχεύετε, προσδιορίζει τους ανταγωνιστές της επιχείρησης σαν και οργανώνει...

iNNOVact
Μελέτες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η iNNOVact πρεσβεύει ότι η επιτυχία σε κάθε επιχείρηση ξεκινάει με τον σχεδιασμό και αναλαμβάνει την σύνταξη Μελετών Επιχειρησιακής Ανάπτυξης....

iNNOVact
Κλαδικές Μελέτες

Η iNNOVact εκπονεί κλαδικές μελέτες, δομημένες ώστε να  καταγράφουν τις συνθήκες βιωσιμότητας και να αναδεικνύουν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους ή υποκλάδους...

iNNOVact
Έρευνα Αγοράς

Η iNNOVact παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης της αγοράς και του κλάδου δραστηριοποίησης για το προϊόν, την υπηρεσία ή και την...

iNNOVact
Μελέτες Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Η iNNOVact καθοδηγεί τους πελάτες της για την αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξασφαλίζει την πρόσβασή τους σε αυτά....

Περισσότερες πληροφορίες?

Stay in touch

Επικοινωνήστε