Αξιολόγηση & Παρακολούθηση Επενδύσεων

Η iNNOVact ακολουθώντας τις πλέον άρτιες επιστημονικές μεθοδολογίες, μπορεί να δώσει απάντηση στο βασικό ζητούμενο πίσω από κάθε νέα επένδυση, την πραγματική απόδοση. Μέσω της δημιουργίας ρεαλιστικών προβλέψεων για τις αλλαγές που θα επιφέρει μια επένδυση στην επιχείρηση ή τον οργανισμό σας (πωλήσεις, προσωπικό, λειτουργικά έξοδα, δανειακές υποχρεώσεις κ.α.), και την διεξαγωγή σημαντικών χρηματοοικονομικών δεικτών, θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την πραγματική απόδοση της επένδυσής σας, το χρόνο επανάκτησης του αρχικού σας κεφαλαίου, αλλά και τους παράγοντες που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την απόδοση της επένδυσης σας.

Font Resize
Contrast