Στρατηγικό Πλάνο Marketing

H iNNOVact ερεύνα και αναλύει το τμήμα της αγοράς στο οποίο στοχεύετε, προσδιορίζει τους ανταγωνιστές της επιχείρησης σαν και οργανώνει την στρατηγική με την οποία θα δράσετε. Οι ενέργειες αυτές συνθέτουν το Στρατηγικό Πλάνο Μάρκετινγκ για την επιχείρηση σας το οποίο περιλαμβάνει µία σύντονη επισκόπηση του προτεινόμενου σχεδίου, παρουσιάζει σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά, το προϊόν, τον ανταγωνισμό, τη διανομή και το περιβάλλον, εντοπίζει τις σημαντικότερες ευκαιρίες / απειλές, πλεονεκτήματα / αδυναμίες (ανάλυση SWOT) για τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε, καθορίζει τους οικονομικούς στόχους, παρουσιάζει την ευρεία προσέγγιση μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του σχεδίου, πραγματοποιεί προβλέψεις για τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα των σχεδίων δράσης και τέλος καθορίζει τα μέσα παρακολούθησης των σχεδίων δράσης.

Font Resize
Contrast