CLOSE

Πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» : Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση » Έξυπνη Μεταποίηση» η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Βιομηχανία τροφίμων & Ποτοποιία
 • Κλωστοϋφαντουργία / Κατασκευή ειδών ένδυσης / Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου & Χαρτοποιία
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων / βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων, Η/Υ, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων, επίπλων, κ.α.
 • Δραστηριότητες συσκευασίας
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης / Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Υπηρεσίες

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση
 • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, θα εντάσσεται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
 • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ένταξης.

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες για κτίρια έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό Μετασχηματισμό) έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Εκπαίδευση (Training) Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

 

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου, ποσοστά ενισχύσεων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 250.000 € έως 6.000.000 €. Tο ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως 75% και εξαρτάται από τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος του φορέα της επένδυσής.

 

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα
παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Περίοδος Υποβολής: 7/12/2022 – 1/02/2023 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.



Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση