CLOSE

Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)»

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022.

Το DeLFI GF λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρά τις πιθανές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, το DeLFI GF συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας και συντελεί στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC.

Προϋποθέσεις Δικαιούχων

 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους
 • Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)
 • Εάν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Ποσό & Διάρκεια Δανείου

Το ελάχιστο ποσό δανείου είναι €50.000 και το ανώτατο €10.000.000, όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Η διάρκεια των δανείων είναι η εξής:

 • για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα από τρία (3) έως δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος και
 • για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης (bullet) και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση, με δυνατότητα παράτασης (τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το δημόσιο, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

 

Εγγύηση Δανείου

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται 80% ανά δάνειο.

Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του κίνδυνου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα και καθιστά πιο ελκυστική τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις που ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πιστωτικά κεφάλαια λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό Εξασφαλίσεων

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, πέραν της εγγύησης του DeLFI GF, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις):

 • Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν δύναται να ξεπεράσει το 40% του ύψους του δανείου ανεξαρτήτως πιστωτικής βαθμίδας της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας των φορέων της πιστούχου επιχείρησης ή των εγγυητών
 • Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα θα λαμβάνεται ως αποκλειστική εξασφάλιση η εκχώρηση της απαίτησης από την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

 

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες είναι οι εξής: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα, Procredit Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση